menu

PRIVACY

Onze klanten zijn ons zeer dierbaar. En dus zorgen we dat jouw gegevens beschermd zijn.


 

Privacyverklaring Biker Outfit

 

Biker Outfit Webshop B.V. en Biker Outfit B.V. (hierna: Biker Outfit) respecteren de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Biker Outfit worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.bikeroutfit.nl (hierna: “de website”). Biker Outfit acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Biker Outfit zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Biker Outfit verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:

 

1. Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Biker Outfit.

Van deze grondslag is sprake wanneer u in de fysieke winkel van Biker Outfit of via de website een overeenkomst met Biker Outfit hebt gesloten betreffende de levering van producten, het verrichten van werkzaamheden of de levering van een giftcard.

In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwerkt Biker Outfit uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals een door Biker Outfit aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten, een online betaalprovider in geval van betalen via de website en toeleveranciers van Biker Outfit voor het registreren van productgarantie.

 

2. Een gerechtvaardigd belang van Biker Outfit.

Van deze grondslag is sprake bij:
- het door Biker Outfit automatisch delen van uw persoonsgegevens met de door Biker Outfit ingeschakelde hostingpartij die de exploitatie en het functioneren van de website mogelijk maakt. Dit is nodig om de middels de website ontvangen persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van Biker Outfit deugdelijk te kunnen laten werken;
- het door Biker Outfit verstrekken van uw persoonsgegevens aan een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Biker Outfit te kunnen verzorgen;
- het gebruik van boekhoud- en administratiesoftware om de boekhouding en administratie van Biker Outfit te kunnen verzorgen;
- het gebruik van het loyaliteitsprogramma op de website om de door Biker Outfit georganiseerde spaaracties te kunnen exploiteren;
- het gebruik van CRM-systemen voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen, zoals voorraadbeheer, orderprocessen en facturering;
- het gebruik van chatprogrammatuur op de website om gebruik van de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken;
- het gebruik van nieuwsbriefsoftware om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen toesturen;
- het gebruik van reviewsoftware om uw eventuele review via de website te kunnen openbaren.

De exploitanten van de hierboven bedoelde programmatuur/software slaan relevante persoonsgegevens op om de functionaliteiten van de programmatuur/software aan Biker Outfit te kunnen aanbieden.

Indien u eens een overeenkomst met Biker Outfit hebt gesloten, mag Biker Outfit u zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven over zijn producten- of dienstenaanbod toesturen, e.e.a. mits deze berichten, gelet op uw kennelijke interesses op basis van (een) eerdere overeenkomst, redelijkerwijs relevant voor u kunnen zijn. Dit betreft tevens een gerechtvaardigd belang. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt Biker Outfit uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.

 

3. Uw toestemming.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

- u telefonisch, per e-mail, middels het contactformulier of de chat op de website of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met Biker Outfit, of wanneer u op de website een review plaatst of wanneer u zich inschrijft voor deelname aan een winactie, sociale media-actie of de ontvangst van nieuwsbrieven. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt, een review schrijft of zich inschrijft voor de winactie, sociale media-actie of ontvangst van nieuwsbrieven;
- Biker Outfit uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien Biker Outfit meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal Biker Outfit u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

In dit kader verwerkt Biker Outfit uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

 

4. Een wettelijke verplichting.

Van deze grondslag is sprake wanneer Biker Outfit moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.

 

Europese Economische Ruimte

Biker Outfit slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Biker Outfit verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Biker Outfit daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Biker Outfit er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Biker Outfit zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

 

Toegang tot persoonsgegevens

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Biker Outfit hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. De personen die onder verantwoordelijkheid van Biker Outfit vallen, evenals de door Biker Outfit ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Met betrekking tot de door Biker Outfit ingeschakelde derden zal Biker Outfit de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten het hanteren van een verwerkersovereenkomst met deze derden om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Biker Outfit, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

 

Cookies en vergelijkbare technieken die Biker Outfit gebruikt

Biker Outfit gebruikt op de website functionele, analytische cookies, marketingcookies en vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Biker Outfit gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Voorts verzamelt Biker Outfit middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. 

Tevens gebruikt Biker Outfit cookies voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties via websites van derden. Biker Outfit gebruikt alleen informatie voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen worden marketingcookies gebruikt. Ook kan Biker Outfit uw persoonsgegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die Biker Outfit van u heeft ontvangen. Biker Outfit kan uw persoonsgegevens ook delen met vertrouwde derden, bijvoorbeeld adverteerders en reclamenetwerken, om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om Biker Outfit te ondersteunen met gericht adverteren, afgestemd op uw persoonlijke interesses. De bedoelde derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre Biker Outfit van cookies gebruik maakt.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Biker Outfit te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Biker Outfit een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Biker Outfit verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Biker Outfit u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Biker Outfit zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Biker Outfit slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, noodzakelijk is. Biker Outfit legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Biker Outfit, kunt u contact opnemen met Biker Outfit. Biker Outfit helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Biker Outfit of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

 

 

Biker Outfit webshop B.V.Biker Outfit B.V.
Analoogstraat 27Netwerkweg 33
1033 MR Amsterdam1033 MV Amsterdam