menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BIKER OUTFIT WEBSHOP B.V.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN BIKER OUTFIT WEBSHOP B.V.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Biker Outfit: Biker Outfit Webshop B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Annaloogstraat 27, 1033 MR te Amsterdam.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Biker Outfit een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Biker Outfit en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Biker Outfit zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten en/of een Giftcard.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Biker Outfit en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Biker Outfit en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een Overeenkomst door een Consument tot stand gebracht middels de Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Biker Outfit geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Biker Outfit op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Webwinkel: bikeroutfit.nl.
 8. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door Biker Outfit aan de Klant te verkopen en te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, motorkleding, helmen, handschoenen, laarzen en schoenen, bagagetassen en -accessoires, protectiemiddelen, regenkleding etc.
 9. Giftcard: een middels de Webwinkel bestelde en door Biker Outfit aan de Klant te leveren fysieke of digitale cadeaubon die bij Biker Outfit kan worden verzilverd bij de aankoop en levering van Producten.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Biker Outfit, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Biker Outfit is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. Biker Outfit kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal Biker Outfit zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.
 2. Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen in een aanbod van Biker Outfit, binden Biker Outfit niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 4, tot stand op het moment dat het aanbod van Biker Outfit op de daartoe aangewezen door de Klant is aanvaard en de Klant heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. In geval door de Klant een bestelling wordt geplaatst zonder dat daaraan een concreet aanbod van Biker Outfit vooraf is gegaan, bijvoorbeeld wanneer de Klant per e-mail bestelt, komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat de bestelling per e-mail door Biker Outfit is bevestigd.
 5. Indien de Overeenkomst middels de Webwinkel is gesloten, wordt de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Biker Outfit bevestigd.

 

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel kan de Consument de Overeenkomst op Afstand tot 30 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen herroepen. In geval de Overeenkomst op Afstand voorziet in de levering van een Giftcard, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand, behoudens het bepaalde in lid 3, tot 30 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen herroepen.
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht in geval van de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, waaronder gehoorbeschermingsproducten in elk geval begrepen. Voorts heeft de Consument geen herroepingsrecht in geval van de levering van pinlock lenzen nadat de verpakking daarvan is geopend. Tot slot heeft de Consument geen herroepingsrecht in geval van volgens specificaties van de Consument aangepaste of vervaardigde Producten.
 3. Het herroepingsrecht met betrekking tot een Giftcard vervalt indien de Giftcard binnen de bedenktijd van 30 dagen is verzilverd.
 4. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand herroepen door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Biker Outfit aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Biker Outfit. Zo spoedig mogelijk nadat Biker Outfit in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Biker Outfit de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 5. In geval van geleverde Producten die uit hoofde van het herroepingsrecht mogen worden geretourneerd, dient de Consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 6. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Biker Outfit retourneren. Teruglevering geschiedt voor rekening en risico van de Consument; voor beschadiging of verlies ontstaan tijdens het transport, is Biker Outfit niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 7. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Biker Outfit is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling. Indien de waardevermindering zodanig is dat de Producten redelijkerwijs niet meer voor doorverkoop gereed kunnen worden gemaakt, is de Consument de volledige koopprijs verschuldigd.
 8. Teruglevering van de te retourneren Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 4 heeft herroepen.
 9. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 10. Biker Outfit zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Biker Outfit zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.
 11. Terugbetaling geschiedt middels dezelfde betaalmethode als die door de Consument is gebruikt bij de aanschaf van de Producten of Giftcard. In geval betaling voor Producten middels een Giftcard heeft plaatsgevonden, geschiedt terugbetaling door de Giftcard te crediteren of een nieuwe Giftcard te leveren.

 

ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR DE KLANT ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4

Indien de Klant de Overeenkomst na totstandkoming daarvan annuleert anders dan op grond van artikel 4, blijft de Klant de volledige overeengekomen prijs en eventueel reeds gemaakte verzendkosten verschuldigd, tenzij Biker Outfit uitdrukkelijk en Schriftelijk aan de Klant heeft verklaard daarvan voor een concreet geval af te willen wijken. In dat geval kan Biker Outfit bijzondere voorwaarden aan de annulering verbinden.

 

ARTIKEL 6. | GIFTCARDS

 1. Een bestelde Giftcard wordt, afhankelijk van de door de Klant bij de bestelling gemaakte keuze, in fysieke of digitale vorm geleverd.
 2. Een Giftcard kan worden gebruikt om Producten te bestellen. Met de Giftcard kan het volledige bedrag van een bestelling of een deel daarvan worden betaald. Als het totaalbedrag van de bestelling de waarde van de Giftcard overstijgt, kan de Klant een aanvullende betaalwijze gebruiken om de aankoop te voltooien.
 3. Een fysieke Giftcard wordt binnen ongeveer drie tot vijf werkdagen na de bestelling geleverd. Een digitale Giftcard wordt onmiddellijk nadat de bestelling is afgerond, verzonden naar het daartoe door de Klant opgegeven e-mailadres.
 4. De Klant staat ervoor in dat het door hem voor de levering van de Giftcard opgegeven (e-mail)adres juist en volledig is. Biker Outfit is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Een Giftcard is tot 24 maanden na de datum van aankoop geldig. Indien deze geldigheidsduur is verstreken, kan de Giftcard niet langer voor een aankoop worden gebruikt, niet opnieuw worden geactiveerd en komt de (rest)waarde van Giftcard te vervallen.
 6. Bij de aankoop van een Giftcard bepaalt de Klant de waarde van de Giftcard. Deze waarde bedraagt maximaal € 500,-. Voor een fysieke Giftcard bedraagt de minimale waarde € 25,- en voor een digitale Giftcard bedraagt de minimale waarde € 10,-. Het saldo van een Giftcard kan niet worden verhoogd of verlaagd, anders dan een verlaging als gevolg van de aankoop van Producten. Een Giftcard kan worden gebruikt totdat de waarde daarvan volledig is verbruikt.
 7. De factuur van de bestelling waarvoor met de Giftcard is betaald, toont altijd het saldo van de Giftcard. Daarnaast kan het actuele saldo worden gecontroleerd op bikeroutfit.nl/nl/giftcard, in de Biker Outfit-winkel of door contact op te nemen met de klantenservice van Biker Outfit.
 8. Biker Outfit is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging van de Giftcard

 

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Biker Outfit spant zich in de eventueel overeengekomen leveringstermijn na te komen, doch is deze termijn slechts een indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van Biker Outfit treedt niet eerder in dan nadat de Klant Biker Outfit Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Biker Outfit na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Biker Outfit biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

 

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De Klant dient op het moment van leveren, althans meteen daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan meteen mededeling te doen aan Biker Outfit. In geval de Producten op locatie van Biker Outfit worden afgehaald, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Producten door of namens de Klant zijn meegenomen.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, Schriftelijk bij Biker Outfit te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Biker Outfit is geklaagd.
 4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Biker Outfit uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Biker Outfit bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 6. Garantie op de Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die de toeleverancier van Biker Outfit met de Producten meelevert, met dien verstande dat een door Biker Outfit, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Biker Outfit kunnen doen gelden (conformiteit).
 7. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant of toeleverancier van Biker Outfit. De eventuele kosten die de fabrikant of toeleverancier van Biker Outfit in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die Biker Outfit maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Klant. Door reparatie of vervanging uit hoofde van fabrieksgarantie, vangt de garantietermijn niet opnieuw aan.
 8. Een aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Biker Outfit of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Biker Outfit zijn uitgevoerd.
 9. Indien de Klant Producten uit hoofde van dit artikel retourneert, dient de Klant de Producten naar de winkel terug te brengen of per pakketpost te retourneren. Teruglevering aan Biker Outfit geschiedt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, voor rekening en risico van de Klant; voor beschadiging of verlies ontstaan tijdens het transport, is Biker Outfit niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 10. In geval de Consument een geldig beroep doet op non-conformiteit, maakt de Consument aanspraak op herstel of vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Voor de uitoefening van deze rechten kunnen geen kosten aan de Consument in rekening worden gebracht. Biker Outfit zal binnen een redelijke tijd zijn medewerking verlenen aan het herstel, de vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Indien herstel, vervanging c.q. aanvulling van het ontbrekende niet mogelijk is, maakt de Consument aanspraak op een naar redelijkheid vast te stellen financiële compensatie, welke evenwel nimmer meer bedraagt dan de prijs die de Consument voor het betreffende Product aan Biker Outfit heeft betaald. De hoogte van de financiële compensatie is onder meer afhankelijk van de periode waarin de Consument zonder gebrek van het Product gebruik heeft kunnen maken.
 11. Geen grond voor klachten en niet als gebreken van Producten worden aangemerkt, onvrede van de Klant over een Product, terwijl het Product wel aan de Overeenkomst beantwoordt (de eigenschappen bezit die de Klant redelijkerwijs mag verwachten of die door de fabrikant of Biker Outfit expliciet zijn toegezegd). Voorts zijn geen grond voor klachten eigenschappen van een Product die door de fabrikant of Biker Outfit wel expliciet zijn aangeduid, maar waarvan de Klant redelijkerwijs mag niet verwachten dat deze eigenschappen onder alle omstandigheden of onbeperkt aanwezig zijn, zoals wat betreft waterdichtheid van regenjassen.
 12. Indien de Klant uit hoofde van dit artikel aanspraak maakt op herstel van een Product, maakt hij in plaats daarvan geen aanspraak op vervanging van het Product indien het gebrek te gering is om vervanging te rechtvaardigen of vervanging om andere redenen redelijkerwijs niet van Biker Outfit kan worden gevergd. Een enkel gebrek van een Product is doorgaans geen grond om het Product in zijn totaliteit als gebrekkig aan te merken.
 13. Tenzij sprake is van een aan een Consument toekomende financiële compensatie uit hoofde van non-conformiteit zoals bedoeld in het vorige lid, en de Klant aanspraak maakt op een terugbetaling uit hoofde van fabrieksgarantie, ontvangt de Klant deze terugbetaling in de vorm van een tegoed die hij voor onbepaalde tijd bij Biker Outfit kan besteden.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Biker Outfit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Biker Outfit geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen personeelstekort, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Biker Outfit of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Biker Outfit bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is Biker Outfit gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Biker Outfit is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Biker Outfit ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Biker Outfit in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Biker Outfit gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Biker Outfit op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Biker Outfit ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Biker Outfit de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN & BETALINGEN

 1. Of in geval van bezorging verzendkosten voor rekening van de Klant komen en wat de hoogte daarvan is, is afhankelijk van het land van aflevering en het orderbedrag. Deze informatie is in de Webwinkel vermeld. De op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst in de Webwinkel vermelde verzendtarieven, zijn van toepassing, met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de Consument nadrukkelijk wordt gewezen op de eventueel toepasselijke verzendkosten.
 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is Biker Outfit niet eerder gehouden tot levering over te gaan dan nadat de vooruitbetaling door Biker Outfit is ontvangen.
 3. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door Biker Outfit aangegeven wijzen, op het daartoe door Biker Outfit aangegeven moment dan wel binnen de door hem vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Biker Outfit een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een vooruitbetaling.
 4. Giftcards zijn niet inwisselbaar voor geld.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 6. Biker Outfit is gerechtigd om de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 7. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Biker Outfit kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Klant jegens Biker Outfit geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. Biker Outfit is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de Producten of als gevolg van een andere oorzaak als bedoeld in artikel 8.8
 3. Biker Outfit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht Biker Outfit aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Biker Outfit te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Biker Outfit hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Biker Outfit ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Biker Outfit is beperkt tot herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Biker Outfit betrekking heeft, e.e.a. uitsluitend indien en zover Biker Outfit daartoe gehouden is uit hoofde van garantie of een aanspraak op grond van non-conformiteit zoals bedoeld in artikel 8. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Biker Outfit beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Biker Outfit betrekking heeft.
 6. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 8, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Biker Outfit één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Biker Outfit of diens leidinggevend personeel.

 

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Bij Biker Outfit ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Biker Outfit aan de Klant geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Biker Outfit te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Biker Outfit rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Biker Outfit hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde wordt het door de Klant aan Biker Outfit verschuldigde terstond volledig opeisbaar.
 6. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Biker Outfit of door Biker Outfit aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Klant dient Biker Outfit op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Biker Outfit staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Klant.
 7. Als de Klant, nadat de Producten door Biker Outfit aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Biker Outfit is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Amsterdam wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Biker Outfit een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Biker Outfit Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

 

Laatste update: 7 januari 2023

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Biker Outfit: Biker Outfit Webshop B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Annaloogstraat 27, 1033 MR te Amsterdam.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Biker Outfit een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Biker Outfit en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Biker Outfit zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten en/of een Giftcard.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Biker Outfit en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Biker Outfit en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een Overeenkomst door een Consument tot stand gebracht middels de Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Biker Outfit geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Biker Outfit op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Webwinkel: bikeroutfit.nl.
 8. Producten: de in het kader van een Overeenkomst door Biker Outfit aan de Klant te verkopen en te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, motorkleding, helmen, handschoenen, laarzen en schoenen, bagagetassen en -accessoires, protectiemiddelen, regenkleding etc.
 9. Giftcard: een middels de Webwinkel bestelde en door Biker Outfit aan de Klant te leveren fysieke of digitale cadeaubon die bij Biker Outfit kan worden verzilverd bij de aankoop en levering van Producten.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Biker Outfit, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Biker Outfit is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. Biker Outfit kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal Biker Outfit zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.
 2. Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen in een aanbod van Biker Outfit, binden Biker Outfit niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 4, tot stand op het moment dat het aanbod van Biker Outfit op de daartoe aangewezen door de Klant is aanvaard en de Klant heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. In geval door de Klant een bestelling wordt geplaatst zonder dat daaraan een concreet aanbod van Biker Outfit vooraf is gegaan, bijvoorbeeld wanneer de Klant per e-mail bestelt, komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat de bestelling per e-mail door Biker Outfit is bevestigd.
 5. Indien de Overeenkomst middels de Webwinkel is gesloten, wordt de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Biker Outfit bevestigd.

 

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel kan de Consument de Overeenkomst op Afstand tot 30 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen herroepen. In geval de Overeenkomst op Afstand voorziet in de levering van een Giftcard, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand, behoudens het bepaalde in lid 3, tot 30 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen herroepen.
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht in geval van de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, waaronder gehoorbeschermingsproducten in elk geval begrepen. Voorts heeft de Consument geen herroepingsrecht in geval van de levering van pinlock lenzen nadat de verpakking daarvan is geopend. Tot slot heeft de Consument geen herroepingsrecht in geval van volgens specificaties van de Consument aangepaste of vervaardigde Producten.
 3. Het herroepingsrecht met betrekking tot een Giftcard vervalt indien de Giftcard binnen de bedenktijd van 30 dagen is verzilverd.
 4. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand herroepen door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Biker Outfit aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Biker Outfit. Zo spoedig mogelijk nadat Biker Outfit in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Biker Outfit de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 5. In geval van geleverde Producten die uit hoofde van het herroepingsrecht mogen worden geretourneerd, dient de Consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 6. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Biker Outfit retourneren. Teruglevering geschiedt voor rekening en risico van de Consument; voor beschadiging of verlies ontstaan tijdens het transport, is Biker Outfit niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 7. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Biker Outfit is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling. Indien de waardevermindering zodanig is dat de Producten redelijkerwijs niet meer voor doorverkoop gereed kunnen worden gemaakt, is de Consument de volledige koopprijs verschuldigd.
 8. Teruglevering van de te retourneren Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 4 heeft herroepen.
 9. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 10. Biker Outfit zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Biker Outfit zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.
 11. Terugbetaling geschiedt middels dezelfde betaalmethode als die door de Consument is gebruikt bij de aanschaf van de Producten of Giftcard. In geval betaling voor Producten middels een Giftcard heeft plaatsgevonden, geschiedt terugbetaling door de Giftcard te crediteren of een nieuwe Giftcard te leveren.

 

ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR DE KLANT ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4

Indien de Klant de Overeenkomst na totstandkoming daarvan annuleert anders dan op grond van artikel 4, blijft de Klant de volledige overeengekomen prijs en eventueel reeds gemaakte verzendkosten verschuldigd, tenzij Biker Outfit uitdrukkelijk en Schriftelijk aan de Klant heeft verklaard daarvan voor een concreet geval af te willen wijken. In dat geval kan Biker Outfit bijzondere voorwaarden aan de annulering verbinden.

 

ARTIKEL 6. | GIFTCARDS

 1. Een bestelde Giftcard wordt, afhankelijk van de door de Klant bij de bestelling gemaakte keuze, in fysieke of digitale vorm geleverd.
 2. Een Giftcard kan worden gebruikt om Producten te bestellen. Met de Giftcard kan het volledige bedrag van een bestelling of een deel daarvan worden betaald. Als het totaalbedrag van de bestelling de waarde van de Giftcard overstijgt, kan de Klant een aanvullende betaalwijze gebruiken om de aankoop te voltooien.
 3. Een fysieke Giftcard wordt binnen ongeveer drie tot vijf werkdagen na de bestelling geleverd. Een digitale Giftcard wordt onmiddellijk nadat de bestelling is afgerond, verzonden naar het daartoe door de Klant opgegeven e-mailadres.
 4. De Klant staat ervoor in dat het door hem voor de levering van de Giftcard opgegeven (e-mail)adres juist en volledig is. Biker Outfit is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Een Giftcard is tot 24 maanden na de datum van aankoop geldig. Indien deze geldigheidsduur is verstreken, kan de Giftcard niet langer voor een aankoop worden gebruikt, niet opnieuw worden geactiveerd en komt de (rest)waarde van Giftcard te vervallen.
 6. Bij de aankoop van een Giftcard bepaalt de Klant de waarde van de Giftcard. Deze waarde bedraagt maximaal € 500,-. Voor een fysieke Giftcard bedraagt de minimale waarde € 25,- en voor een digitale Giftcard bedraagt de minimale waarde € 10,-. Het saldo van een Giftcard kan niet worden verhoogd of verlaagd, anders dan een verlaging als gevolg van de aankoop van Producten. Een Giftcard kan worden gebruikt totdat de waarde daarvan volledig is verbruikt.
 7. De factuur van de bestelling waarvoor met de Giftcard is betaald, toont altijd het saldo van de Giftcard. Daarnaast kan het actuele saldo worden gecontroleerd op bikeroutfit.nl/nl/giftcard/, in de Biker Outfit-winkel of door contact op te nemen met de klantenservice van Biker Outfit.
 8. Biker Outfit is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging van de Giftcard

 

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Biker Outfit spant zich in de eventueel overeengekomen leveringstermijn na te komen, doch is deze termijn slechts een indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van Biker Outfit treedt niet eerder in dan nadat de Klant Biker Outfit Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Biker Outfit na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Biker Outfit biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

 

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De Klant dient op het moment van leveren, althans meteen daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan meteen mededeling te doen aan Biker Outfit. In geval de Producten op locatie van Biker Outfit worden afgehaald, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Producten door of namens de Klant zijn meegenomen.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, Schriftelijk bij Biker Outfit te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Biker Outfit is geklaagd.
 4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Biker Outfit uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Biker Outfit bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 6. Garantie op de Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die de toeleverancier van Biker Outfit met de Producten meelevert, met dien verstande dat een door Biker Outfit, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Biker Outfit kunnen doen gelden (conformiteit).
 7. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant of toeleverancier van Biker Outfit. De eventuele kosten die de fabrikant of toeleverancier van Biker Outfit in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die Biker Outfit maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Klant. Door reparatie of vervanging uit hoofde van fabrieksgarantie, vangt de garantietermijn niet opnieuw aan.
 8. Een aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Biker Outfit of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Biker Outfit zijn uitgevoerd.
 9. Indien de Klant Producten uit hoofde van dit artikel retourneert, dient de Klant de Producten naar de winkel terug te brengen of per pakketpost te retourneren. Teruglevering aan Biker Outfit geschiedt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, voor rekening en risico van de Klant; voor beschadiging of verlies ontstaan tijdens het transport, is Biker Outfit niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 10. In geval de Consument een geldig beroep doet op non-conformiteit, maakt de Consument aanspraak op herstel of vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Voor de uitoefening van deze rechten kunnen geen kosten aan de Consument in rekening worden gebracht. Biker Outfit zal binnen een redelijke tijd zijn medewerking verlenen aan het herstel, de vervanging dan wel aanvulling van het ontbrekende. Indien herstel, vervanging c.q. aanvulling van het ontbrekende niet mogelijk is, maakt de Consument aanspraak op een naar redelijkheid vast te stellen financiële compensatie, welke evenwel nimmer meer bedraagt dan de prijs die de Consument voor het betreffende Product aan Biker Outfit heeft betaald. De hoogte van de financiële compensatie is onder meer afhankelijk van de periode waarin de Consument zonder gebrek van het Product gebruik heeft kunnen maken.
 11. Geen grond voor klachten en niet als gebreken van Producten worden aangemerkt, onvrede van de Klant over een Product, terwijl het Product wel aan de Overeenkomst beantwoordt (de eigenschappen bezit die de Klant redelijkerwijs mag verwachten of die door de fabrikant of Biker Outfit expliciet zijn toegezegd). Voorts zijn geen grond voor klachten eigenschappen van een Product die door de fabrikant of Biker Outfit wel expliciet zijn aangeduid, maar waarvan de Klant redelijkerwijs mag niet verwachten dat deze eigenschappen onder alle omstandigheden of onbeperkt aanwezig zijn, zoals wat betreft waterdichtheid van regenjassen.
 12. Indien de Klant uit hoofde van dit artikel aanspraak maakt op herstel van een Product, maakt hij in plaats daarvan geen aanspraak op vervanging van het Product indien het gebrek te gering is om vervanging te rechtvaardigen of vervanging om andere redenen redelijkerwijs niet van Biker Outfit kan worden gevergd. Een enkel gebrek van een Product is doorgaans geen grond om het Product in zijn totaliteit als gebrekkig aan te merken.
 13. Tenzij sprake is van een aan een Consument toekomende financiële compensatie uit hoofde van non-conformiteit zoals bedoeld in het vorige lid, en de Klant aanspraak maakt op een terugbetaling uit hoofde van fabrieksgarantie, ontvangt de Klant deze terugbetaling in de vorm van een tegoed die hij voor onbepaalde tijd bij Biker Outfit kan besteden.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Biker Outfit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Biker Outfit geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen personeelstekort, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Biker Outfit of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Biker Outfit bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is Biker Outfit gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Biker Outfit is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Biker Outfit ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Biker Outfit in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Biker Outfit gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Biker Outfit op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Biker Outfit ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Biker Outfit de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN & BETALINGEN

 1. Of in geval van bezorging verzendkosten voor rekening van de Klant komen en wat de hoogte daarvan is, is afhankelijk van het land van aflevering en het orderbedrag. Deze informatie is in de Webwinkel vermeld. De op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst in de Webwinkel vermelde verzendtarieven, zijn van toepassing, met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de Consument nadrukkelijk wordt gewezen op de eventueel toepasselijke verzendkosten.
 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is Biker Outfit niet eerder gehouden tot levering over te gaan dan nadat de vooruitbetaling door Biker Outfit is ontvangen.
 3. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door Biker Outfit aangegeven wijzen, op het daartoe door Biker Outfit aangegeven moment dan wel binnen de door hem vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Biker Outfit een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een vooruitbetaling.
 4. Giftcards zijn niet inwisselbaar voor geld.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 6. Biker Outfit is gerechtigd om de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 7. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Biker Outfit kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Klant jegens Biker Outfit geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. Biker Outfit is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de Producten of als gevolg van een andere oorzaak als bedoeld in artikel 8.8
 3. Biker Outfit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht Biker Outfit aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Biker Outfit te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Biker Outfit hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Biker Outfit ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Biker Outfit is beperkt tot herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Biker Outfit betrekking heeft, e.e.a. uitsluitend indien en zover Biker Outfit daartoe gehouden is uit hoofde van garantie of een aanspraak op grond van non-conformiteit zoals bedoeld in artikel 8. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Biker Outfit beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Biker Outfit betrekking heeft.
 6. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 8, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Biker Outfit één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Biker Outfit of diens leidinggevend personeel.

 

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Bij Biker Outfit ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Biker Outfit aan de Klant geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Biker Outfit te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Biker Outfit rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Biker Outfit hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde wordt het door de Klant aan Biker Outfit verschuldigde terstond volledig opeisbaar.
 6. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Biker Outfit of door Biker Outfit aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Klant dient Biker Outfit op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Biker Outfit staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Klant.
 7. Als de Klant, nadat de Producten door Biker Outfit aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Biker Outfit is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Amsterdam wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Biker Outfit een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Biker Outfit Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

 

Laatste update: 7 januari 2023